solar, solar panels, photovoltaic-5069790.jpg

Фотоволтаични системи

1. Въведение

  Алтернативните източници на ел. енергия – така наречената зелена енергия, стават все по-предпочитан избор, заради все по-достъпните цени, на които се предлагат и все по-високите цени на централното електрозахранване. Името “зелена” енергия

  и “възобновяем Източник на енергия” са дадени, тъй като при производството на ел. енергия не се отделя в атмосферата  каквито и да било вредни газове или твърди частици, и не се нуждаят от допълнителни консумативи за последващо производство.

 По същество фотоволтаичните системи биват два вида: за самостоятелно захранване и свързани към общата електтрическа мрежа. При първият вид системи, задължително трябва да има инсталирани уреди за съхранение на ел. енергия – батерии, за да могат уреди или системи свързани с мониторинг, контрол, web приложения, GSM комуникации и т.н.  да функционират непрекъснато.

  Просол Енерджи ЕООД се е съсредоточило към изграждане на  фотоволтаични централи (ФЕЦ), подпомагащи потреблението на ел. енергия на домакинства, малки предприятия  бизнес сгради, ферми и всякакви обекти с мощност до 3х15 Kw.

2. Икономическа обосновка

 Инвестицията относно изграждането на една фотоелектрическа система, или както се нарича често – фотоволтаична централа (ФЕЦ), е свързана или с продажбата на ел. енергия, или за покриване на собствени нужди. 

При първия Вариант – инвестиция за изграждане с цел продажба, не е много икономически изгоден. Защо е така:

  • освен съпътсващите разходи, има допълнителни разходи по узаконяване и присъединяване към националната ел. мрежа
  • Ако инвеститорът е “частно лице” , той трябва да си открие фирма и съответно да плаща осигуровки, тъй като електроразпределителните дружества не издават фактури на частни лица
  • добиваната “зелена” енергия, не е на преференциални цени и изкупната енергия е с по-ниски цени (като за бизнеса разликата е много голяма), отколкото продажната.

 При вторият вариант, липсват всички от по-горе посочени недостатъци.

3. Доходност

Доходността при ФЕЦ е относително понятие, което се влия е от много фактори като :

  • сложност при изпълнение, което е свързано с конструкцията на фотоволтаичните панели
  • батериите за съхранение на ел. енергия, които са едно не малко “перо” в общата сметка
  •  други фактори

 Разбира се съобразявайки се с изложеното по-горе, напълно реални могат да бъдат 10÷12% доходност за една  календарна година. В този случай е безпредметно съпоставянето с “рискова” инвестиция, или съхранение на капитала във финансова институция

4. Задание

Колкото и странно да звучи, заданието е един от най-важните елементи, независимо дали ще инвестирате в отоплителна, фотоволтаична или друга инсталация, производсвена мощност или обект / сграда.  При не добре обмислено задание, на инвеститора може да му излезе или доста по-голяма инвестиция от необходимото, или не рентабилна / функционираща добре инсталация, чиято преработкаа ще бъде свързана пак с допълнителни разходи.                              

5. Проектиране

Проектирането е тясно свързано с: ефективност и инвестиция. Правилното проектиране може да доведе до най-добрата ефективност, спрямо инвестицията.

 С натрупан дългогодишен опит в намирането на решения,  можем да дадем най-доброто решение спрямо една инвестиция.

6. Материали и компонени

 Живеейки в свят с развита пазарна икономика, “заливайки” ни отвсякъде с примамливи предложения за качествени материали на изгодни цени, възниква въпроса: “Ми, не може ли само да дойдете и да го монтирате”?

В следствие на дългогодишен опит в инженеринговата дейност, допускаме най-скъпите компоненти: фотоволтаични панели, инвертор и в частност – батерии, да бъдат закупувани директно от инвеститора.

Разбира се, “радостта” от по-ниската цена, може да бъде  “помрачена” в последствие от високите разходи,свързани с отстраняване на не добре функционираща инсталация

7.Изграждане

solar panels, placement, green energy-943999.jpg

Стандартното изграждане на една ФЕЦ е в границите на 5 / 10 работни дни. Разбира са винаги има форсмажорни обстоятелства, тъй като по-голяма част от монтажната дейност е на открито.

Нормалното време от заданието до въвеждането в експлоатация на една инсталация е от 20 до 40 работни дни.

8. Поддръжка

white male, 3d model, isolated-1834135.jpg

Една правилно изградена система не се нуждае или в най лошия случай, се нуждае от елементарна техническа поддръжка. 

Разбира се, Ние като инжинерингова фирма, предлагаме освен гаранционното обслужване, извън гаранционна поддръжка, както и абонаментно обслужване

9. Експлоатация

  Ако не най-големия, то поне един от най-големите въпроси е: Какъв е експлоатационния цикъл на една фотоволтаична инсталация?                                                                                                                                           Отговорът на този въпрос е много труден и същевременно елементарен:                                                        – Труден е защото се гарантира непрекъсната работа повече, отколкото тези продукти са влезли в масово приложение                                                                                                                                                              – Елементарен е, поради факта, че една фотоволтаична инсталация се състои от множество на брой компоненти, които в последствие могат да бъдат ремонтирани или подменяни, без необходимост от подмяна на цялата инсталация.

10. Заключение

Като заключение може да се каже, че инвестирането на ФЕЦ за собствени нужди е доста изгодна инвестиция, нареждаща се рамо до рамо с инвестицията в земеделски земи.

 

 И не на последно място стои опазването на природата и нашето завещание към бъдещите поколения!

За допълнителни въпроси относно изграждане и функциониране на една фотоволтаична система, използвайте нашата